คุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
 
  คุณธรรม จริยธรรม
    1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
    2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 
    3)  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ  
    4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
    5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
    6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม  
    7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
     
  ความรู้
    1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา  
    2)  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ทักษะ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา  
    3)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ปรับปรุงหรือประเมินการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด และมีประสบการณ์ในการประยุกต์ซอฟต์แวร์มาใช้งานได้จริง  
    4) สามารถติดตามความก้าวหน้า และมีความสนใจในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้  
    5)  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้  
     
  ทักษะทางปัญญา
    1)  นักศึกษามีความสามารถการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเอง โดยสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมา มาต่อยอดหรือเพิ่มเติมกรณีศึกษาทางธุรกิจในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ได  
    2)  มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา รวมถึงความต้องการได้  
    3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ กับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
    4)  มีความสามารถในการสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค  
     
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
    1)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น การตอบ-รับ ข้อมูล/ข่าวสารทาง E-mail ได้  
    2)  มีความรับผิดชอบในงานของตนเองหรือรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
    3)  ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
    4)  ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในกลุ่มทั้งบทบาทของผู้นำหรือบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน  
     
  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
    2)   สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  
    3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม  
    4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม